James Thomas Hendrickson

Birth
12 November 1822
Fulton, Hamilton, Ohio

Death
24 March 1888
Afton, Uinta, Wyoming
Parent Marriage

Cornelius Mershon Hendrickson to Elizabeth Mary Thomas

Date: 21 November 1815

Marriage Type: civil

Notes

Notes

- - 06 June 1854

Place: , Harrison, Iowa, USA

Notes

Notes